Simlock Hisense H11 Pro

Cena i czas realizacji zale?y od wybranej sieci

Prosz? wybra? kraj / sie? w której Hisense H11 Pro zosta? kupiony.

 

Więcej szczegółów

Podaj wymagane informacje:

Informations Wybierz *#06# aby zobaczyć Imei, Jeśli twój telefon ma 2 numery imei wpisz tylko pierwszy. Po dodaniu numeru Imei, należy zapisać i pamiętać o dodaniu do koszyka.

  • Imei*

* pole wymagane

$ 0 od $ 8.50

Proszę dokonać wyboru


5
5.00/5 - 1 ocena

Odblokowanie Hisense H11 Pro kodem jest bardzo proste, jest równie? bezpieczne i niewidzialn? metod? zdj?cia Simlocka z twojego telefonu Hisense na sta?e. Simlock ju? nigdy nie powróci po aktualiacji oprogramowania. Odblokowanie simlocka kodem nie powoduje utraty gwarancji i jest to sposób przewidziany przez producenta. 

Aby Otrzyma? kod odblokowuj?cy twój Telefon potrzebujemy numer IMEI.
Wprowad? na klawiaturze telefonu *#06# aby wy?wietli? numer Imei, lub wyjmij bateri? z twojego Telefonu aby sprawdzi? numer IMEI. IMEI jest zapisany na naklejce informacyjnej.

 

 

Jak wprowadzi? kod odblokowuj?cy w telefonie Hisense H11 Pro:

1. W?ó? nieakceptowan?* kart? SIM

2. Telefon zapyta o kod odblokowuj?cy

3. Wprowad? kod otrzymany od mobileunlock24

4. Twój telefon jest odblokowany

 

 * nieakceptowalna karta sim to inna karta sim ni? obecna karta z któr? telefon dzia?a.

 

Zanim zamówisz kod odblokowuj?cy upewnij si? ?e twój telefon jest zablokowany. W?ó? nie obs?ugiwan? kart? Sim i je?li telefon zapyta o kod odblokowuj?cy znaczy to ?e telefon posiada blokad? SIM.

 

 

Cz?sto zadawane pytania:

 

 

  • Jak dzia?a zdalne odblokowanie telefonu?

 

Zdalne odblokowanie telefonu realizowane jest poprzez wpisanie na jego klawiaturze unikalnego kodu dostarczonego przez nasz serwis. Proces ten jest szybki i prosty jak liczenie 1 2 3. Po sfinalizowaniu zamówienia klient otrzyma mailem unikatowy kod odblokowuj?cy przewidziany przez producenta telefonu lub operatora sieci. Wyznacznikiem prawid?owej realizacji zamówienia jest podanie prawid?owego numeru IMEI. Numer ten najlepiej odczyta? z telefonu wybieraj?c na klawiaturze *#06#. Po wprowadzeniu kodu do telefonu, jego blokada zostaje wy??czona. Raz wpisany kod usuwa simlocka na sta?e. Nie pojawi si? on ponownie np. po aktualizacji oprogramowania telefonu jak równie? nie ma potrzeby wpisywania kodu po raz kolejny przy zastosowaniu karty SIM innej sieci. Mechanizm zdalnego odblokowania nie wymaga kabli ani dodatkowego oprogramowania. Odblokowanie telefonu kodem jest najprostsz? metod? pozbycia si? na?o?onych ogranicze?.

 

  • Czy odblokowanie Hisense H11 Pro jest bezpieczne?

Usuni?cie ogranicze? za?o?onych przez operatora, przez wpisanie unikalnego kodu odblokowuj?cego, jest przygotowane przez producenta telefonu a wi?c jest to sprawdzona, bezpieczna i skuteczna metoda odblokowania telefonu, nie wymagaj?ca ?adnej modyfikacji ani wiedzy technicznej.

 

  • Czy usuni?cie simlocka spowoduje utrat? gwarancji?


Usuni?cie na?o?onych ogranicze? na telefon nie powoduje utraty gwarancji. Metoda wpisania kodu odblokowuj?cego zosta?a przewidziana przez producenta telefonu i nie ma to wp?ywu na gwarancj?. Wszystkie telefony  opuszczaj?ce fabryk? nie posiadaj? blokad, s? one zak?adane przez operatorów sieci. Usuwaj?c to ograniczenie przywracasz telefon do stanu fabrycznego.

 

  • Czy mo?liwe jest zdj?cie blokady simlock z telefonu Hisense H11 Pro za darmo?


Nie, odblokowanie najnowszych telefonów nie jest mo?liwe przy u?yciu darmowych metod. Producenci telefonów jak i operatorzy sieci czerpi? dodatkowe dochody z dystrybucji kodów do odblokowania telefonów. Najprostsz? i najskuteczniejsz? metoda odblokowania telefonu jest u?ycie kodów  dostarczonych przez producenta telefonu lub operatora. Ka?dy telefon wymaga innego kodu który przypisany jest do jego unikalnego numeru IMEI. U?ywanie darmowych generatorów kodów, lub u?ycie kodów przypisanych do innego numeru IMEI prowadzi do zablokowania licznika. Skutkiem tego mo?e by? wy?szy koszt odblokowania urz?dzenia lub jego ca?kowite zablokowanie.

 

  • Czy z ka?dej sieci mo?na zdj?? blokad? simlock??

 

W przypadku telefonów Hisense obs?ugiwane s? wszystkie sici GSM.

 

  • Co je?li nie b?dzie kodu dla mojego telefonu??

 

Je?li zdarzy si? ?e dla konkretnego numeru IMEI brak b?dzie kodu, klient otrzyma  niezw?ocznie zwrot 100% kwoty.

After saving your customized product, remember to add it to your cart.

Text

* required fields


IP 2806:2f0:90a1:7f57:e98a:a776:828c:942e

May 19, 2020
5
(5/5
Sim block
 
strona: 1

Dodaj komentarz