Używając strony mobileunlock24.com i/lub rejestracji, otwarcia konta lub zakpupów przez konto gościa  zgadzasz się z poniższym regulaminem

Regulamin obowiązuje od 14.04.2014.

Regulamin

§1. Realizacja usług

1. Sklep internetowy działający pod adresem mobileunlock24.com zwany dalej jest Usługodawcą. zarejestrowany jest pod adresem:  90 MArlay View, Ballinteer Avenue, DUblin 16, Irlandia.

2. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodów odblokowujących, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.

3. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące "SIMLOCK" będą skuteczne, gdy wcześniej do telefonu nie były wpisywane inne, złe kody odblokowujące i telefon nie miał zmienianego oprogramowania.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do telefonu jakiekolwiek inne kody odblokowujące, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady Simlock, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.

5. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.

6. Akceptpowane Formy Płatności: PayPal (wszystkie waluty zostaną przeliczone na Euro podczas procesu płatności- jeśli  dla danej waluty były zniżki a w Euro jest ich brak obowiązuje cena końcowa wyświetlona przez Paypal przy potwierdzeniu transakcji) , DotPay (PLN)

7. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu telefonu. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy.
Czas realizacji jest podany tylko w celach orientacyjnych, nie wyznacza on konkretnego terminu wykonania usługi.

8. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć termin realizacji Usługi. Zależne to jest od usług świadczonych przez naszych Dostawców.

  W przypadku iPhone czas ten może zostać  wydłużony o dodtakowe 21 dni roboczych od czasu podanego w opisie produktu.

  W przypadku innych modeli  jak, Sony, Samsung, HTC, LG,  Alcatel, Nokia, Huawei, Motorola, BlackBerry, ZTE, czas ten może zostać wydłużony o 14 dni roboczych od  czasu podanego w opisie produktu.

9. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy.

10. Z uwagi na charakter wykonywanej usługi  klient nie może wycofać zlecenia przed upłynięciem faktycznego czasu  przewidzianego przez Usługodawcę.

11. Zamówienie usługi odblokowania telefonu z innej sieci niż telefon faktycznie jest zablokowany skutkować będzie utratą wpłaty bez prawa reklamacji.

12. Jeśli telefon jest odblokowany, a pomimo tego zostało złożone zamówienie,a klient otrzymał kod/ lub telefon został odblokowany, klientowi nie przysługuje  prawo do zwrotu.


§2. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres [email protected]


2. Podstawą do uwzględnienia reklamacji otrzymanego kodu jest film (nagrany aparatem, telefonem komórkowym, kamerą), na którym widoczne będą:


- wyświetlanie nr IMEI telefonu - należy to zrobić wpisując z klawiatury kombinację klawiszy *#06#.

- Moment wpisywania kodu "unlock" oraz komunikat ewentualnego błędu. Filmik musi być bez zmian, ciągłość nagrania.

- Film należy umieścić na YouTube lub wysłać na e-mail [email protected]

3. Reklamacje dotyczące otrzymanych kodów odblokowujących - rozpatruje Usługodawca.

4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

6. O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany e-mailem.


§3. Zwroty:

1. Usługobiorcy przysługuje prawo zwrotu płatności w przypadku gdy kod nie zostanie znaleziony w dostępnych bazach producentów telefonów/  modemów/ Tabletów.

2. Zgodnie z Ustawa o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni w:

  • w przypadku produktów wirtualnych
  • gdy klient kupił produkt o indywidualnych cechach czy parametrach

 

§4. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.

2. Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych.

3. Wszystkie znaki towarowe oraz wszystkie nazwy pojawiające się w serwisie należą do ich właścicieli i są używane w celach informacyjnych.

§5. Ograniczenie odpowiedzialności

Chociaż nasz serwis  Odblokowania Telefonów jest łatwy i bezpieczne w użyciu, Usługobiorca korzysta z usług na własne ryzyko.

mobileunlock24.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za szkody, zniszcenie, uszkodzenia mienia usługobiorcy, ani strat które mogą powstać.

Polityka Prywatności

 

  1. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Mobileunlock24.com w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji usług .

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal, DotPay. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 

  1. Dane osobowe będące w posiadaniu Mobileunlock24.com są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane innym firmom. Dodatkowo stosujemy Zabezpieczenia SSL na stronie logowania i płatności aby zabezpieczyć twoje Dane osobowe.